مشخصات

عرض ( میلیمتر ) ۱۹
تلورانس عرض ( میلیمتر ) ± ۰٫۵
ضخامت ( میلیمتر )
۱ ۱٫۲ ۱٫۵
تلورانس ضخامت ( میلیمتر ) ± ۰٫۰۶
تلورانس طول <= 100mm/2m
مقاومت کششی ( N )
۵۵۰۰ ۶۰۰۰
سطح تسمه ساده / آجدار
میانگین وزن رول (کیلوگرم) ۲۰