مشخصات

عرض ( میلیمتر ) ۱۲
تلورانس عرض ( میلیمتر ) ± ۰٫۴
ضخامت ( میلیمتر )
۰٫۶ ۰٫۷
تلورانس ضخامت ( میلیمتر ) ± ۰٫۰۵
تلورانس طول <= 100mm/2m
مقاومت کششی ( N ) ۳۵۰۰
سطح تسمه ساده / آجدار
میانگین وزن رول (کیلوگرم) ۲۰