ظرافت
FINESSE
مقدار سیلیکون
AMOUNT OF SILICON
طول برش
CUT LENGTH
7D – 10D – 12D – 15D – 17D – 20D NORMAL SILICONE (HCS) 32mm / 51mm / 64mm
7D – 10D – 12D – 15D – 17D – 20D FULL SILICONE (HCST) 32 mm / 51mm / 64mm
7D – 10D – 12D – 15D – 17D – 20D NON SILICONE (HCN) 32 mm / 51mm / 64mm
7D – 10D – 12D – 15D – 17D – 20D NON SILICONE & NO
SOFTNER (HCND)
32 mm / 51mm / 64mm

توضیحات :

  • HCS: سیلیکون نرمال
  • HCN : فاقد سیلیکون
  • HCST : پر سیلیکون
  • HCND : فاقد سیلیکون و نرم کننده