ظرافت
FINESSE
مقدار سیلیکون
AMOUNT OF SILICON
طول برش
CUT LENGTH
۷D – ۱۰D – ۱۲D – ۱۵D – ۱۷D – ۲۰D NORMAL SILICONE (HCS) ۳۲mm / 51mm / 64mm
۷D – ۱۰D – ۱۲D – ۱۵D – ۱۷D – ۲۰D FULL SILICONE (HCST) ۳۲ mm / 51mm / 64mm
۷D – ۱۰D – ۱۲D – ۱۵D – ۱۷D – ۲۰D NON SILICONE (HCN) ۳۲ mm / 51mm / 64mm
۷D – ۱۰D – ۱۲D – ۱۵D – ۱۷D – ۲۰D NON SILICONE & NO
SOFTNER (HCND)
۳۲ mm / 51mm / 64mm

توضیحات :

  • HCS: سیلیکون نرمال
  • HCN : فاقد سیلیکون
  • HCST : پر سیلیکون
  • HCND : فاقد سیلیکون و نرم کننده