مشخصات

عرض ( میلیمتر ) ۱۶
تلورانس عرض ( میلیمتر ) ± ۰٫۵
ضخامت ( میلیمتر )
۰٫۸ ۰٫۹ ۱
تلورانس ضخامت ( میلیمتر ) ± ۰٫۰۶
تلورانس طول <= 100mm/2m
مقاومت کششی ( N )
۴۰۰۰ ۴۵۰۰
سطح تسمه ساده / آجدار
میانگین وزن رول (کیلوگرم) ۲۰