ظرافت
FINESSE
مقدار سیلیکون
AMOUNT OF SILICON
طول برش
CUT LENGTH
۳D – ۷D – ۱۰D – ۱۲D – ۱۵D – ۱۷D – ۲۰D NORMAL SILICONE (HCS) ۳۲mm / 51mm / 64mm
۳D – ۷D – ۱۰D – ۱۲D – ۱۵D – ۱۷D – ۲۰D FULL SILICONE (HCST) ۳۲ mm / 51mm / 64mm
۳D – ۷D – ۱۰D – ۱۲D – ۱۵D – ۱۷D – ۲۰D NON SILICONE (HCN) ۳۲ mm / 51mm / 64mm
۳D – ۷D – ۱۰D – ۱۲D – ۱۵D – ۱۷D – ۲۰D NON SILICONE & NO
SOFTNER (HCND)
۳۲ mm / 51mm / 64mm

*** الیاف ۳ دنیر تنها در برش های ۳۲ و ۵۱ میلیمتر قابل تولید میباشند.

***T.G – گرانول (گرید الیاف) : محصول پلی اتیلن ترفتالات پتروشیمی شهید تندگویان.

توضیحات :

  • HCS: سیلیکون نرمال
  • HCN : فاقد سیلیکون
  • HCST : پر سیلیکون
  • HCND : فاقد سیلیکون و نرم کننده