ظرافت
FINESSE
مقدار سیلیکون
AMOUNT OF SILICON
طول برش
CUT LENGTH
3D – 7D – 10D – 12D – 15D – 17D – 20D NORMAL SILICONE (HCS) 32mm / 51mm / 64mm
3D – 7D – 10D – 12D – 15D – 17D – 20D FULL SILICONE (HCST) 32 mm / 51mm / 64mm
3D – 7D – 10D – 12D – 15D – 17D – 20D NON SILICONE (HCN) 32 mm / 51mm / 64mm
3D – 7D – 10D – 12D – 15D – 17D – 20D NON SILICONE & NO
SOFTNER (HCND)
32 mm / 51mm / 64mm

*** الیاف 3 دنیر تنها در برش های 32 و 51 میلیمتر قابل تولید میباشند.

***T.G – گرانول (گرید الیاف) : محصول پلی اتیلن ترفتالات پتروشیمی شهید تندگویان.

توضیحات :

  • HCS: سیلیکون نرمال
  • HCN : فاقد سیلیکون
  • HCST : پر سیلیکون
  • HCND : فاقد سیلیکون و نرم کننده