مشخصات

عرض ( میلیمتر ) 12
تلورانس عرض ( میلیمتر ) ± 0.4
ضخامت ( میلیمتر )
0.6 0.7
تلورانس ضخامت ( میلیمتر ) ± 0.05
تلورانس طول <= 100mm/2m
مقاومت کششی ( N ) 3500
سطح تسمه ساده / آجدار
میانگین وزن رول (کیلوگرم) 20