مشخصات

عرض ( میلیمتر ) 16
تلورانس عرض ( میلیمتر ) ± 0.5
ضخامت ( میلیمتر )
0.8 0.9 1
تلورانس ضخامت ( میلیمتر ) ± 0.06
تلورانس طول <= 100mm/2m
مقاومت کششی ( N )
4000 4500
سطح تسمه ساده / آجدار
میانگین وزن رول (کیلوگرم) 20