مشخصات

عرض ( میلیمتر ) 19
تلورانس عرض ( میلیمتر ) ± 0.5
ضخامت ( میلیمتر )
1 1.2 1.5
تلورانس ضخامت ( میلیمتر ) ± 0.06
تلورانس طول <= 100mm/2m
مقاومت کششی ( N )
5500 6000
سطح تسمه ساده / آجدار
میانگین وزن رول (کیلوگرم) 20