توضیحات

مشخصات تسمه 12

عرض (میلی متر) 12
تلورانس عرض (میلی متر) 0.4 ± 
ضخامت (میلی متر) 0.6 0.7
تلورانس ضخامت (میلی متر) 0.05 ± 
تلورانس طول <= 100mm/2m
مقاومت کششی (N) 3500
سطح تسمه ساده / آجدار
میانگین وزن رول (کیلوگرم) 20

مشخصات تسمه 16

عرض (میلی متر) 16
تلورانس عرض (میلی متر) 0.5 ± 
ضخامت (میلی متر) 0.8 0.9 1
تلورانس ضخامت (میلی متر) 0.06 ± 
تلورانس طول <= 100mm/2m
مقاومت کششی (N) 4000 4500
سطح تسمه ساده / آجدار
میانگین وزن رول (کیلوگرم) 20

مشخصات تسمه 19

عرض (میلی متر) 19
تلورانس عرض (میلی متر) 0.5 ± 
ضخامت (میلی متر) 1 1.2 1.5
تلورانس ضخامت (میلی متر) 0.06 ± 
تلورانس طول <= 100mm/2m
مقاومت کششی (N) 5500 6000
سطح تسمه ساده / آجدار
میانگین وزن رول (کیلوگرم) 20