توضیحات

اﯾﻦ اﻟﯿﺎف %100 از ﮔﺮاﻧﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮند.
الیاف ۳ دنیر تنها در برش های ۳۲ و ۵۱ میلیمتر قابل تولید میباشند.
T.G – گرانول (گرید الیاف) : محصول پلی اتیلن ترفتالات پتروشیمی شهید تندگویان.

ظرافت FINESSE مقدار سیلیکون AMOUNT OF SILICON طول برش CUT LENGTH
۳D – ۷D – ۱۰D – ۱۲D – ۱۵D – ۱۷D – ۲۰D (NORMAL SILICONE (HCS ۳۲mm / 51mm / 64mm
۳D – ۷D – ۱۰D – ۱۲D – ۱۵D – ۱۷D – ۲۰D (FULL SILICONE (HCST ۳۲mm / 51mm / 64mm
۳D – ۷D – ۱۰D – ۱۲D – ۱۵D – ۱۷D – ۲۰D (NON SILICONE (HCN ۳۲mm / 51mm / 64mm
۳D – ۷D – ۱۰D – ۱۲D – ۱۵D – ۱۷D – ۲۰D    (NON SILICONE & NO SOFTNER (HCND ۳۲mm / 51mm / 64mm

HCS: سیلیکون نرمال

HCN : فاقد سیلیکون

HCST : پر سیلیکون

HCND : فاقد سیلیکون و نرم کننده